Logo

Gospodarka odpadami

Wywóz odpadów w 2018 r.

miesiąc

Terminy wywozu odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) od właścicieli nieruchomości

każdy czwarty czwartek miesiąca

odpady należy wystawić przed posesję o godzinie 07:00

Terminy otwarcia PSZOK

każda druga sobota miesiąca

od godziny 8:00 do 14:00

Parysów, ul. Garwolińska na terenie po kółku rolniczym (przy stacji paliw)

Terminy zbiórki objazdowej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz opon

odpady należy wystawić przed posesję o godzinie 07:00

Terminy opłat za odbiór odpadów

styczeń

25.01.2018

13.01.2018

29.01.2018

 

luty

22.02.2018

10.02.2018

-

 

marzec

22.03.2018

10.03.2018

-

31.03.2018

kwiecień

26.04.2018

14.04.2018

-

 

maj

24.05.2018

12.05.2018

-

 

czerwiec

28.06.2018

09.06.2018

-

30.06.2018

lipiec

26.07.2018

14.07.2018

-

 

sierpień

23.08.2018

11.08.2018

-

 

wrzesień

27.09.2018

08.09.2018

-

30.09.2018

październik

25.10.2018

13.10.2018

-

 

listopad

22.11.2018

10.11.2018

19.11.2018

 

grudzień

27.12.2018

08.12.2018

-

31.12.2018

 

Terminy opłat za odbiór odpadów – 31 marca, 30 czerwca, 30 września oraz 31 grudnia.

Szczegółowy harmonogram wywozu odpadów w 2018 r.

Informacja jak prawidłowo segregować odpady

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Ogólne zasady odbioru odpadów

Odpady z terenu Gminy odbiera firma Ekolider.

Odpady komunalne należy przygotowywać do odbioru w pojemnikach przystosowanych do obsługi przez śmieciarkę lub w workach o pojemności 60 l -120 l.

Odpady należy segregować zgodnie z obowiązującymi zasadami

Baterii, akumulatorów oraz sprzętu elektronicznego i elektrycznego nie wolno wyrzucać do odpadów zmieszanych – są to odpady niebezpieczne. Można je oddać w punktach ich zakupu lub w PSZOK (punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).

Przeterminowane leki należy wyrzucać do pojemników w aptekach lub w PSZOK.

Mieszkańcy sami wyposażają swoje nieruchomości w pojemniki i worki.

W dniu odbioru odpadów  muszą być one wystawione przed posesję od godziny 07:00 lub musi być zapewniony dostęp do altan śmietnikowych od strony drogi, ulicy.

 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Garwolińskiej w Parysowie na terenie po kółku rolniczym.

W punkcie przyjmowane są:

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

5) odpady budowlane i rozbiórkowe,

6) zużyte opony,

7) popiół.

 

OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA ODPADY KOMUNALNE

Właściciel nieruchomości lub jej użytkownik zobowiązany jest do złożenia deklaracji w ciągu 14 dni od wystąpieniu jednej z przesłanek:

― zamieszkaniu na terenie naszej gminy,

― powstaniu odpadów komunalnych.

Składający deklarację dokonuje obliczenia miesięcznej opłaty za odpady komunalne:

1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych należy uwzględnić liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiednią stawkę opłaty:

- jeżeli osoba będzie prowadzić segregację odpadów stawka od osoby wynosi 6 zł;

- jeżeli osoba będzie oddawać wyłącznie odpady zmieszane - stawka od osoby wynosi 12 zł.

2. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych np. tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza opłatę wylicza się wg stawek zapisanych w uchwale Rady Gminy w Parysowie nr XXVI/129/2016 z dnia 28.12.2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

3. W przypadku gdy nieruchomość jest zamieszkała i prowadzona jest w niej działalność gospodarcza miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest sumą wyżej wymienionych opłat.

4. W przypadku domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe tylko przez część roku opłatę wylicza się ryczałtowo stosując stawkę:

  • 75 zł na rok  – jeżeli jest prowadzona segregacja odpadów,
  • 125 zł na rok - jeżeli nie jest prowadzona segregacja odpadów.

Kwota opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych określona zostaje przez mieszkańca w momencie składania deklaracji i obowiązuje do czasu zmiany deklaracji lub zmiany stawki na terenie gminy Parysów.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. W szczególności zgłaszać należy:

- zamieszkanie nowej osoby (np. po zawarciu związku małżeńskiego);

- wyprowadzenie się osoby (należy dołączyć dokument potwierdzający opłacanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innej Gminie);

- urodzenie dziecka;

- śmierć osoby;

- zmianę adresu zamieszkania osoby/osób;

- zamieszkanie w domu niezamieszkałym dotychczas;

- zamieszkanie w nowym budynku (niezależnie od tego czy został on oddany do użytku czy też nie);

- użytkowanie nieruchomości na cele rekreacyjno – wypoczynkowe;

- podjęcie działalności powodującej powstawanie odpadów komunalnych.

Zgłoszenie następuje poprzez podpisanie nowej deklaracji wraz z wyjaśnieniem, co jest przyczyną zmiany danych.

Jeśli nastąpi zmiana stawki, wówczas Urząd poinformuje mieszkańca o wysokości nowej stawki i kwocie nowej miesięcznej opłaty.

Wpłat dokonujemy na indywidualny numer konta lub w kasie Urzędu Gminy:

1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne ratalnie w następujących  terminach:

  1. za miesiące styczeń, luty i marzec - do 31 marca;
  2. za miesiące kwiecień, maj i czerwiec - do 30 czerwca;
  3. za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień - do 30 września;
  4. za miesiące październik, listopad i grudzień – do 31 grudnia.

​2. W przypadku domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe całą kwotę opłaty w terminie do 30 września.


BARDZO WAŻNE!

ZAŁOGI POJAZDÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE ZOSTAŁY ZOBOWIĄZANE DO PROWADZENIA KONTROLI ODBIERANYCH ODPADÓW W ZAKRESIE POPRAWNOŚCI PROWADZENIA ZADEKLAROWANEJ SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

Przypadki braku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, pomimo jej zadeklarowania oraz niewłaściwe prowadzenie segregacji odpadów będzie zgłaszane przez Wykonawcę do Urzędu Gminy Parysów, w celu wszczęcia postępowania nakładającego podwyższenie opłaty.

UWAGI DOTYCZĄCE PRACY FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY (NP. O NIEODEBRANIU ODPADÓW) NALEŻY ZGŁASZAĆ DO URZĘDU GMINY NAJPÓŹNIEJ W TERMINIE 2 DNI ROBOCZYCH OD DNIA OSTATNIEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

 

Dokumenty do pobrania:

Wójt gminy zaprasza

Bożena Kwiatkowska

Przyjęcia interesantów:

wtorek 15.00 - 16.00

Urząd Gminy w Parysowie

ul. Kościuszki 28
08-441 Parysów
tel.: 25 685-53-19
fax: 25 685-53-70
e-mail: ug@parysow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

grudzień 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.